Jämställdhet och jämlikhet
   

Jämställdhet och jämlikhet

Vad står ”jämställdhet” för?*

Rätt svar:

Jämställdheten är en grundläggande rättighet för män och kvinnor. Den betyder att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och makt att forma sina liv och att vara med om att forma samhället.

Fotograf: Anders Alm

Jämställdheten är en nödvändighet för att Norrbotten ska utvecklas.

Det är i hög grad en kunskapsfråga.

Vi måste förstå hur till exempel politiska prioriteringar och beslut, eller avsaknaden av dem, påverkar jämställdheten i samhället. Och sedan också agera utifrån den kunskapen.

Vilka är inkluderade när man pratar om ”jämlikhet”?*

Rätt svar:

Jämlikhet ska tolkas som alla människors lika värde. Medan jämställdhet betyder jämlikhet mellan kvinnor och män, innebär jämlikhet att det inkluderar alla – individer inom samma kön eller mellan olika grupper.

Foto: Scandinav bildbyrå

Jämlikhet innebär att alla har samma lagliga rättigheter till utbildning, säkerhet och trygghet, hälso- och sjukvård, annan samhällsservice, yttrandefrihet, mötesrätt och rösträtt, med mera.
Jämlikhet innebär också att alla har skyldigheter och ska vara med och dela på det kollektiva ansvar samhället ställer på sina medborgare.

Vilken lag reglerar vad som gäller för jämställdheten i Sverige?*

Rätt svar:

Sedan 1 januari 2009 är det Diskrimineringslagen som reglerar den grundläggande jämställdheten. När den trädde i kraft ersatte den många av de lagar som hade reglerat olika former av diskriminering – bland annat Jämställdhetslagen.

Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen

I hur många av Norrbottens 14 kommuner fanns det kvinnliga kommunalråd under förra mandatperioden 2014-2018?*

Rätt svar:

Tio av Norrbottens 14 kommuner hade kvinnor som kommunalråd under mandatperioden 2014–2018. Efter valet 2018 är det lite sämre. Nu finns det kvinnliga kommunalråd i hälften av kommunerna

Foto: Boliden

Kvinnorna får alltmer inflytande, men fortfarande finns tydliga skillnader mellan könen.

Kvinnor har till exempel fortfarande lägre löner än männen, trots att de rent allmänt har högre utbildning än männen.

Norrbotten har fler enkönade arbetsplatser än det nationella genomsnittet.

Vi behöver bryta den könssegregerade arbetsmarknaden och arbeta med normer och värderingar hos länets företag och organisationer.

För att bryta strukturer som motverkar jämställdhet är det viktigt att stimulera arbetsgivarna inom Norrbottens företag och organisationer att jobba för jämställda löner och arbetsplatser.

Ökad jämställdhet ger ökad konkurrenskraft hos arbetsgivare.

Det ger ekonomisk tillväxt då vi tar tillvara allas kompetens, talang, kreativitet och entreprenörskap.

Ett gott exempel är Bolidens gruva Aitik, strax söder om Gällivare.

Det är Sveriges största och världens mest effektiva koppardagbrott.

Arbetet sker med världens största maskiner – bland annat bergtruckar som väger 570 ton med last och vars däck är fyra meter i diameter.

De gigantiska maskinerna körs av nästan lika många kvinnor som män.

Det gör Aitik till en av världens mest jämställda gruvor. Att göra manliga arbetsplatser och yrken attraktiva för kvinnor är lika viktigt som det motsatta – att attrahera män till kvinnodominerade yrken.

Men jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning.

Det handlar också om attityder, normer och värderingar som påverkar kvinnors och mäns livsvillkor.

Vilka nationella minoriteter finns främst representerade i Norrbotten?*

Rätt svar:

Samer, sverigefinnar och tornedalingar är de som finns rikt representerade i Norrbotten. Dessutom finns judar och romer, de andra nationella minoriteterna i Sverige. Genom att Sverige har erkänt de nationella minoriteterna har man också erkänt samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib som minoritetsspråk.

Alla myndigheter ska skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer.

Dessutom gäller särskilda rättigheter för de som talar samiska, finska eller meänkieli inom så kallade förvaltningskommuner och förvaltningsområden.

Det innebär att personer inom de nationella minoriteterna har rätt att använda sitt språk vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter.

Förvaltningsmyndigheterna måste ha tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken.

Förvaltningskommuner har även skyldighet att ordna barn- och äldreomsorg, helt eller delvis, på minoritetsspråk om någon önskar det.

Läs mer om lagskyddet för nationella minoriteter och förvaltningsmyndigheter

Läs mer om Norrbotten i #nofakenews

Vem fick Norrbottens jämställdhetspris på 100 000 kronor 2019?*

Rätt svar:

Badrumstillverkaren PodComp AB i Öjebyn är årets pristagare av Norrbottens jämställdhetspris. Företaget har på ett systematiskt sätt banat väg för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö. Ett modigt arbete i en mansdominerad bransch. Genom ledningens målmedvetenhet och genom att ständigt involvera den enskilde medarbetaren har jämställdhetsarbetet bidragit till utveckling, kvalitén och attraktivitet för den aktuella arbetsplatsen.Årets vinnare är en förebild i Norrbotten som inspirerar och skapar ny kunskap om praktiskt jämställdhetsarbete.

Arbetet med att införa jämställdhet i fabriken sker på många fronter. Till exempel har alla arbetsstationer i PodComps fabrik designats eller ändrats så att de ska vara tillgängliga för alla, oavsett storlek och styrka. Inga arbetsmoment ska vara så tunga att de kräver en särskild fysisk förutsättning.

De senaste fem åren har företaget gått från fem till 52 anställda. 40 procent av dem är kvinnor.

Företagets värdegrund är ”Vi bryr oss om” och fungerar som en kompass i verksamheten. Även i rekryteringen spelar värdegrunden en stor roll då en kandidat som omfattar värderingen kan prioriteras även om personen inte har exakt rätt utbildning.

Jämställdhetspriset har delats ut sedan 2014 på den regionala jämställdhetsdagen.

Bakom priset står ”Samverkan i jämställdhet” där Region Norrbotten ingår tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Norrbottens alla 14 kommuner.

Mer om Norrbottens jämställdhetspris

Vilket av följande är ett av delmålen i det nationella arbetet för jämställdhet? *

Rätt svar:

Jämställdheten handlar om många områden och för det nationella arbetet är det formulerat sex delmål.

Fotograf Petra Isaksson

1) En jämn fördelning av makt och inflytande.
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
2) Ekonomisk jämställdhet.
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
3) Jämställd utbildning.
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
4) Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
5) Jämställd hälsa.
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
6) Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Läs mer om de jämställdhetspolitiska målen

Vad heter parlamentet för Sveriges urbefolkning?*

Rätt svar:

Sametinget är ”samernas riksdag”. Det har funnits sedan 1993 och är inte bara ett folkvalt parlament, utan också en statlig myndighet. I parlamentet finns 31 ledamöter som för närvarande representerar nio olika partier. Sametinget är inte ett organ för samiskt självbestämmande. Det bildades med flera syften: Dels för att stärka möjligheterna att värna och vidareutveckla kulturen för samerna, som är ett urfolk i Sverige – fastlagt i Sveriges riksdag 1977. Dels för stimulera samers intresse i den svenska politiken och för att delta i det svenska samhällslivet.

Fotograf: Anders Alm

Riksdagen slog 1977 fast att samerna är ett urfolk i Sverige.

Riksdagen ändrade 2011 grundlagen så att samerna även erkändes som folk.

Skillnaden är att ett urfolk har kulturella rättigheter, medan ett folk också har politiska rättigheter.

Rennäringen kombineras i många fall med turism och företagande inom kulturella och kreativa näringar samt tjänste- och kunskapssektorn.

När vi pratar om stöd till entreprenörskap, innovationer och företagande i hela länet och om att fördela resurser så att de gynnar kvinnor, män, unga, utrikes födda – då ska det också omfatta de samiska näringarna.

Vilket idrottslag i Norrbotten blev omskrivet när det bytte till dräkter som gick i Pridefärgerna?*

Rätt svar:

Det var Kiruna Hockey som också blev Sveriges första HBTQ-certifierade idrottsförening 2014.

Fotograf: Erik Holmstedt

Kirunas Hockeylag gjorde en viktig markering, för det är viktigt är också att komma ihåg att jämställdheten inte bara handlar om de traditionella relationerna mellan män och kvinnor.

Det handlar till exempel också om att bli accepterad och ha samma rättigheter, oavsett

  • vilken sexuell orientering man har
  • vilken socioekonomisk grupp man tillhör
  • var i landet man bor
  • vad man är av för etnicitet
  • i vilken ålder man är
  • ens funktionsförmåga

Hur många av männen i Norrbotten har eftergymnasial utbildning?*

Rätt svar:

Bara 28,7 procent av männen i Norrbotten hade någon form av eftergymnasial utbildning 2017. Bland Norrbottens kvinnor var siffran 43,7 procent. I båda fallen ligger siffrorna lägre än rikssiffrorna – 48,2 procent för kvinnorna och 37 procent för männen.

Foto Scandinav bildbyrå

Norrbotten har fler som slutför sin gymnasieutbildning än landet som helhet.

Däremot ligger vi sämre till när det gäller den eftergymnasiala utbildningen.

På grund av de låga siffrorna finns två mål angivna i den regionala utvecklingsstrategin:

  • Den del av befolkningen som är 25-64 år och har minst tvåårig eftergymnasial utbildning ska öka.
  • Skillnaden mellan kvinnor och män ska minska.

Länets unga behöver motiveras att fullfölja gymnasiet och gå vidare till eftergymnasiala studier.

Det är avgörande att länets skolor arbetar förebyggande mot könsstereotypa studie- och yrkesval.

Det kan till exempel ske genom att synliggöra goda exempel från arbetslivet.

Utbildningssystemet behöver bli mer flexibelt och tillgängligt även för äldre.

Allas kompetens måste i högre grad tas tillvara.

Regionens starka arbetsmarknad och nya jobb måste komma alla till del.

För att stärka banden mellan utbildning och arbetsmarknad måste arbetsmarknadskunskap få en betydligt större roll i grund- och gymnasieskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande och praktik måste också öka, liksom antalet lärlingsutbildningar.

Regional utvecklingsstrategi

Inom vilken grupp ökar den arbetsrelaterade stressen mest?*

Rätt svar:

Teknikutvecklingen innebär möjligheter, men skapar också tidspress och psykisk ohälsa. Den arbetsrelaterade stressen ger ökad ohälsa – särskilt alltså bland kvinnor.

Fotograf: Erik Holmstedt

Rent allmänt behöver Norrbotten ett mer hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

Länets arbetsgivare behöver satsa på hållbara hälsofrämjande arbetsplatser där jämställdhet och mångfald ses som en förutsättning för stärka både attraktionskraften och konkurrenskraften.

Förutsättningarna för en god hälsa påverkas också av individens livsvillkor och levnadsvanor.

Norrbottningar har, ur flera aspekter, ett sämre hälsoläge än övriga riket. Vi har till exempel högre insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar och högre förekomst av smärta och värk hos befolkningen.

Hälsan i länet behöver bli mer jämlik då det idag är stora skillnader mellan kommunerna i länet.

Allt fler människor drabbas idag av psykisk ohälsa och det är en negativ trend som måste brytas.

Hur många nyanställningar har Norrbotten behov av fram till år 2030? *

Rätt svar:

Norrbotten har alltså ett enormt behov av arbetskraft de kommande tio åren. Cirka 51 000 anställningar beräknar man behövs till och med år 2030.

Fotograf: Anders Alm

Det går bra för Norrbotten. Näringslivet växer och nya investeringar och etableringar kommer till stånd. Däremot växer inte befolkningen i någon nämnvärd utsträckning. Många företag som vill växa, kan inte för att man inte hittar rätt kompetens att anställa.

Vi behöver bli fler norrbottningar genom att skapa en attraktiv och livskraftig region för oss som redan bor här och för de vi vill ska flytta hit från Sverige och övriga världen

Både asylsökande och nyanlända behöver hjälp för att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna måste bredda sitt rekryteringsunderlag till människor med olika bakgrund, egenskaper och kompetens – inte minst för att klara en mer jämställd rekrytering.

Vi behöver främja tolerans och öppenhet.

Olika aktörer som kommuner, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle behöver samverka för anpassade utbildningar, snabbspår till bristyrken och en väl fungerande integration.

51 000 anställningar i Norrbotten till och med 2030
En rapport från Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Luleå tekniska universitet. Rapporten ingår i serien Regional förnyelse, som syftar till att öka kunskaperna om Norrbottens förutsättningar och behov som ska leda till att stärka länets förutsättningar i viktiga regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Gick det som du trodde?