Globalisering
   

Globalisering

Vad innebär ”globalisering”?*

Rätt svar:

Globalisering står för den utveckling som innebär att länder runt om i världen kopplas samman på ett starkare sätt än tidigare. Det innebär öppnare gränser för personer, tjänster och varor – för handel, investeringar, kapital och utbyte av information och teknologi. Det är ett utbyte och samarbete inom politik, kultur och inte minst ekonomi. Den tekniska utvecklingen har gjort det så mycket enklare att utbyta information och tjänster.

 

Fotograf: Anders Alm

Oftast används nog uttrycket globalisering för att beskriva en integration av många länders ekonomier.

Antalet globala transaktioner har ökat enormt på senare år.

Alltfler länder har blivit en del av globala ekonomin.

Likaså har det inneburit att det blivit alltfler stora företagskoncerner.

De finns representerade i många länder och får på så sätt stor makt.

De nationella politikerna har dessutom fått lämna ifrån sig en del av makten till överstatliga organ.

För oss i Sveriges har det främst inneburit att vi numera måste rätta oss efter beslut i olika församlingar inom EU, men också FN och Världsbanken.

Öppnare gränser och ökat globalt umgänge har medfört många nya möjligheter.

Samtidigt har det uppstått komplikationer när olika kulturer hamnat i konflikt med varandra.

Norrbottens och Sveriges framtid kommer att avgörs av hur världen fortsätter att förändras och utvecklas de närmaste decennierna.

Handelskrig, snabba teknikskiften eller politiska omvälvningar får snabbt effekter också i Norrbotten.

Konkurrensen i den globala utvecklingen gör att internationella samarbeten blir allt viktigare.

Det är helt avgörande att Norrbotten fortsätter att ingå i dessa internationella samarbeten för att skapa och upprätthålla strategiska allianser kring arbetet med länets utveckling och framtid.

Bara de mest framgångsrika och attraktiva platserna kommer att växa, skapa nya jobb och locka investerare och människor.

Hur stor del av Europas järnmalm bryts i LKAB:s gruvor?*

Rätt svar:

90 procent av all järnmalm i Europa utvinns i Norrbotten. LKAB är Europas hemmagruva.

Fotograf: Maria Åsén

Malmen, skogen och vattenkraften är råvaror som starkt bidragit till att bygga upp samhällen, näringsliv och vår välfärd – och de förblir basen i vår ekonomi.

Inte minst ger de viktiga exportinkomster.

Ett mål i RUS – det är att Region Norrbotten år 2030 ska vara ännu närmare världen i övrigt.

Det ska bland annat ske genom stora och viktiga infrastruktursatsningar:

Norrbotniabanan, dubbelspår på Malmbanan och sjöfartssatsningen på Malmporten.

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt.

Det är en satsning som kommer att kosta cirka tre miljarder kronor.

Projektet innebär att fartygslasterna kommer att kunna fördubblas från Luleå hamn – som är Sveriges femte största, främst genom hanteringen av råvaror för gruv- och stålindustrin.

Malmporten är också en positiv satsning för miljön, eftersom utsläppen halveras tack vare större laster.

Samtidigt ska Norrbotten gå i täten för en hållbar och innovativ framtid.

Ett gott exempel är Facebooks etablering i Luleå.

Facebook bygger nu sitt tredje datacenter i Luleå och Norrbotten befäster sin position som en av världens starkaste datacenterregioner.

Facebook satsar också på ett internationellt forskningscenter i samarbete med Luleå tekniska universitet, vilket ska ge cirka 1 000 nya arbetstillfällen.

Facebooks investeringar åren 2012-2016 har genererat cirka 4 700 jobb i Luleå.

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Vad fick Facebook att bygga sina serverhallar på Porsön i Luleå?*

Rätt svar:

Facebook valde Luleå som stationeringsort för sina serverhallar mycket tack vare att det här fanns ett kallt klimat som ger naturlig kylning av serverhallarna – och trygga, säkra kraftnät och förnyelsebara energiförsörjning i form av vattenkraft från Lule älv.

Fotograf: Maria Åsén

Investeringar i Norrbotten AB (Invest in Norrbotten) arbetar sedan 2014 med att exportera kännedom och kunskap om affärsmässiga möjligheter i Norrbotten för att locka svenska och utländska företag och investerare till länet i syfte att skapa fler arbetstillfällen. Bolaget ägs gemensamt av Region Norrbotten och kommunerna Arvidsjaur, Boden, Haparanda, Kalix, Luleå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.

Vad menas med uttrycket ”civilsamhället”?*

Rätt svar:

Det vi kallar civila samhället är en sektor i samhället där människor organiserar sig och arbetar tillsammans kring gemensamma intressen utan att staten, regionerna eller kommunerna är inblandade. Det kan till exempel ske inom olika ideella föreningar, välgörenhetsorganisationer, kyrkor eller privata organisationer. Folkbildningen med studieförbund och folkhögskolor är en del av civila samhället.

I Norrbotten består civilsamhället i dag av drygt 6 000 organisationer, med cirka 15 000 anställda och intäkter på nästan sju miljarder kronor. När det gäller folkbildningen har vi 7 folkhögskolor i Norrbotten och 9 aktiva studieförbund.

Norrbotten är beroende av civilsamhället.

Ett starkt och levande civilsamhälle är viktigt för människors livsvillkor.

Det bidrar dels till att skapa nytänkande och att vi ska klara våra samhällsutmaningar, dels till den hållbar tillväxt och ett rikt kultur- och fritidsliv.

Tillsammans kan vi åstadkomma förändringar.

För att åstadkomma ett enhetligt och sunt handlande behöver därför även det civila samhället vara ordentligt representerat i dialogen om regionala och kommunala strategier och i besluten om Norrbottens framtid.

Vad heter basen där man sedan 1966 bedrivit svensk rymdforskning? *

Rätt svar:

Esrange heter rymdbasen utanför Kiruna. Det är Sveriges och Europas rymdcentrum.

Världens första privatägda månlandare, israeliska Beresheet, styrs från Esrange i Kiruna och andra Swedish Space Cooperation-stationer runt hela världen. Credit: SpaceIL

På Esrange har man sedan 1966 skjutit upp forskningsraketer upp till 70 mils höjd, i samarbete med forskare från hela världen.

När Kina nyligen placerade en farkost på månen fanns det med apparatur från Esrange.

År 2021 planeras en investering på 500 miljoner kronor för att Esrange ska kunna börja skjuta upp små satelliter

Rymden kan möjliggöra forskning som bidrar till lösningar av globala samhällsutmaningar.

Arbetet med att utforska rymden i form av teknik, infrastruktur, tjänster och data ger Sverige och EU verktyg för att hantera globala samhällsintressen: klimatförändringar, migration, rörlighet, energisäkerhet med mera.

Att stimulera entreprenörskap och nya affärsidéer inom rymdnäringen är därför väldigt angeläget.

Hur många företag startas i Norrbotten varje år?*

Rätt svar:

2018 fick länet 1 365 nya företag. I RUS är målet att det ska startas minst 1700 nya företag per år i Norrbotten, och att minst 75 procent av dem ska finnas kvar efter tre år.

Hur många av Norrbottens små och medelstora företag, alltså de med mindre än 500 anställda, exporterar produkter och tjänster?*

Rätt svar:

2016 var siffran 17 procent. Målet i RUS är att småföretagen ska öka internationaliseringsgraden och att 23 procent av dem ska exportera produkter och tjänster 2030.

 

Foto: Johnér Bildbyrå

De traditionella, stora industriföretagen har god kunskap och är spelare på den internationella marknaden. Små och medelstora företag inom olika branscher har större behov av stöd vid internationalisering och export.

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

 

Hur lyder huvudbudskapet i Region Norrbottens innovationsstrategi?*

Rätt svar:

Smart specialisering är en formulering som inkluderar både klokhet och spetskompetens.

Fotograf: Anders Alm

Innovationer är enormt viktiga.

De kan både förbättra nuvarande tekniker och utveckla nya, med högre resurseffektivitet, lägre energianvändning och bättre miljöprestanda.

Framställning av produkter som baseras på återvunna material ställer krav på nya produktionsprocesser och metoder för att kvalitetssäkra återvunnet material.

Ny teknik, till exempel tillverkning med 3D-printning, har stor potential att bidra till ökad resurseffektivitet.

Det kan bland annat ske genom att vi minskar materialanvändning, avfallsmängder och transportbehov.

Ett mer innovativt Norrbotten kräver en flexibel och uthållig utbildningskedja.

Kedjan börjar i tidig ålder och följer genom grundskola och gymnasium till forskarutbildningar.

Folkhögskolor, yrkes- och vuxenutbildningar samt studie- och yrkesvägledare är lika viktiga som grundskola och universitetsutbildningar.

Det är också viktigt att Norrbotten kan erbjuda högre utbildning inom fler områden och i nya kombinationer.

Till exempel kan det gälla konst, design och teknik.

Mer om Norrbottens innovationsstrategi

En definition av innovationsbegreppet från Wikipedia

Norrbottens bruttoregionalprodukt, BRP, ökade med 8,6 procent per invånare 2017. Med den ökningen – hur placerar sig länet bland landets alla regioner? *

Rätt svar:

BRP, bruttoregionalprodukt, är värdet av alla tjänster och produkter som produceras i en region under ett år BRP per capita anger värdet per invånare.

Foto: Johnér 

Norrbottens Bruttoregionalprodukt per invånare ökade alltså mest i Sverige 2016(senast tillgängliga uppgift).

Stockholm och Västra Götaland är de enda regioner som visar bättre siffror och som ligger över genomsnittet för hela landet.

Mer om BRP

Hur många länder har köpt TV-serien ”Midnattssol”, som i huvudsak spelades in i Kiruna och Norrbottens fjällvärld?*

Rätt svar:

Bilden av Norrbotten förmedlas till många länder via de filmer och TV-serier som produceras av vårt regionala filmbolag, Filmpool Nord.

Inspelning av en film efter Åsa Larssons romaner om Rebecka Martinsson, fotograf Anders Alm.

Filmpool Nord AB är Sveriges näst största regionala produktionscentrum för film- och TV-produktion och ägs gemensamt av Region Norrbotten och elva av Norrbottens kommuner.

Filmpool Nord ska utveckla den regionala filmbranschen och intresset för film och audiovisuell produktion, som en viktig kulturnäring som bidrar till hela Norrbottens utveckling. Satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv.

Filmpool Nords två huvuduppdrag är att vara ett produktionscentrum för långfilm, audiovisuella verk och TV-drama samt att vara ett regionalt resurscentrum innefattande bland annat filmpedagogik, barn- och ungdomsverksamhet, talangutveckling, digitalutveckling, visning och spridning av film, filmkulturella frågor och biograffrågor.

Ungefär hur mycket omsätter biltestverksamheten i Arjeplog, Arvidjaur och Älvsbyn på ett år?*

Rätt svar:

Biltestverksamheten i Arjeplog, Arvidjaur och Älvsbyn omsätter på ett år 1,5 miljarder kronor.

Fotograf: Mostphoto

Arktis är ett område som kommer att vara extra intressant tack vare nya transportleder och handelsvägar, tillgången på råvara, känslig miljö och det förändrade säkerhetspolitiska läget.

Det globala intresset ger Norrbotten goda möjligheter att profilera och positionera sig som en konkurrenskraftig, hållbar och innovativ arktisk region.

Arktiska tester har en stor tillväxtpotential och Norrbotten står sig bra i konkurrensen med sina naturliga förutsättningar, i kombination med kompetens och avancerad teknik.

I Norrbotten finns unika möjligheter att bedriva arktiska tester.

Här finns stora arealer som är glest befolkade och har stabilt vinterklimat med snö, mörker och torr kyla, ren luft, midnattssol, luftrum, och god infrastruktur.

Det finns goda möjligheter att utveckla liknande testverksamhet till branscher som flyg, tåg samt mobil kommunikation.

En bred och internationellt stark forskningsmiljö i regionen är avgörande för vår tillväxt.

Hur många studenter har Luleå tekniska universitet?*

Rätt svar:

Luleå Tekniska Universitet har i dag cirka 15 000 studenter, inte bara från Sverige utan också från många andra länder. Universitetet har också cirka 1 600 anställda.

Studenter vid Luleå tekniska universitet

Universitetet är en viktig del av den kompetens som gör Norrbotten intressant för många branscher och för internationella samarbetspartners.

LTU är bäst i Sverige på att locka externa forskningsmedel från näringslivet.

Universitetets starka internationella prägel gör dessutom att andelen medel från EU:s ramprogram är bland de högsta i landet, jämfört med övriga lärosäten.

Utmana dina vänner att också göra quizet Norrbotten för alla!