Befolkning
   

Befolkning

Vad står begreppet ”demografi” för?*

Rätt svar:

Demografi används ibland i betydelsen befolkningsstatistik, men mer exakt står det för den vetenskap som rör befolkningens storlek, fördelning och sammansättning.Det kan handla om kön, civilstånd, utbildning, yrke, intressen, inkomst – eller som här ålder.

Källa: SCB

Andelen invånare över 80 år är större i Norrbotten än i andra län.

Norrbotten, Dalarna och Tokyo är tre områden som har världens äldsta befolkning.

Det innebär en del utmaningar för ett samhälle.

Skatteunderlaget minskar samtidigt som behovet av hälso- och sjukvård ökar.

Om varje individ kan ta ett större ansvar för sin egen hälsa genom sunda levnadsvanor genom livet kan risken att insjukna i olika sjukdomar drastiskt minska och då också kostnaderna för sjukvården.

En åldrande befolkning kan också innebära ökade affärsmöjligheter, om vi kan bli ledande på att utveckla tjänster och produkter som underlättar egenvården.

I Sverige har vi Statistiska Centralbyrån, SCB, som regelbundet sammanställer fakta om olika områden inom demografin. Det är uppgifter som ofta ligger till grund för politiska och andra beslut om vad som bör göras på olika områden.

Vad betyder ”urbanisering”?*

Rätt svar:

Urbanisering står för människors flytt från landsbygden till städerna.

Fotograf: Maria Åsén

Urbaniseringen är en utveckling som pågått länge, men som tog fart på 1800-talet då industrialiseringen skapade många nya jobb i städerna.

Det är i dag också allt fler människor i mindre tätorter som flyttar till de allt mer dominerande storstadsområdena.

De senaste decennierna har urbaniseringen blivit en av de megatrender vi talade om i tidigare avsnitt.

En majoritet av världens befolkning bor i dag i storstadsområden.

Möjligheten till jobb drar folk till städerna – men det är också mycket annat i det stora utbudet som attraherar: affärer, kultur, nöjen, toppidrott och annat.

Urbaniseringen är ett fenomen som skapar bekymmer på så sätt att vissa platser blir överbefolkade. Det blir trångt om utrymme, svårt att få tag på bostad, problem i trafiken, ett överflöd av arbetssökande, med mera. Medan landsbygden avfolkas och områden lämnas mer eller mindre öde.

Det finns forskare som förutspår att samhällen kommer att kollapsa under de påfrestningar som urbaniseringen innebär.

I länder som Indien, Nigeria och Bangladesh är det redan så att en del storstadsområden inte längre klarar av att ta hand om alla människor som dras dit och då behöver mat, bostäder och arbete.

Det är en tendens som kan börja anas också i Stockholmsområdet och som ställer krav på alla ansvariga vad gäller samhällsplanering och samhällsekonomi.

Hur ser utvecklingen ut i Norrbotten?*

Rätt svar:

Utvecklingen pekar på att Norrbotten också upplever urbanisering, fast i betydligt blygsammare skala. Också här vill alltfler bo i städerna.

 

Fotograf: Petra Isaksson

Det försvårar möjligheterna till utveckling och tillväxt på regionens stora landsbygdsområden.

En fördel som Norrbotten har – det är närheten mellan boende, natur och kulturupplevelser, arbete och utbildning.

Allt det är förutsättningar för en attraktiv livsmiljö.

Dessutom behövs ett dynamiskt kulturliv och ett brett fritidsutbud.

Närheten mellan stad och landsbygd ger en bra grund till att utveckla tjänster och produkter inom grön tillväxt och cirkulär ekonomi.

Genom en framsynt planering som inkluderar hela länet har Norrbotten förutsättningar att utvecklas till ett hållbart och livskraftigt län.

Ungefär hur många invånare har Norrbotten?*

Rätt svar:

Norrbotten hade 250 093 invånare december 2019. Under perioden 2012-2019 blev vi 2 204 fler norrbottningar. Utan tillskottet av nysvenskar sedan 2012 hade vi varit nästan 11 000 färre 2019. De senaste 25 åren är det dessutom bara Luleå och Piteå som ökat sin befolkning. Övriga tolv kommuner har minskat – mest Gällivare, Haparanda och Övertorneå.

Fotograf: Maria Åsén

Statistik om befolkning

 

Hur många invånare ska Norrbotten ha 2030, enligt målet i RUS? (Regional Utvecklingsstrategi)*

Rätt svar:

Målet i RUS är att det 2030 ska bo 260 000 personer i Norrbotten. Fler människor måste flytta till länet. Fler människor måste stanna kvar. För att det ska bli så måste det finnas jobb, boende, möjligheter till fritidsaktiviteter och en allmänt tilltalande livsmiljö.

Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Det är visionen för den nya regionala utvecklingsstrategin 2030, som Region Norrbotten tagit fram tillsammans med många aktörer och engagerade norrbottningar under 2018.

Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten

Underlag och filmer om Regional utvecklingsstrategi

Befolkningsutveckling de senaste 25 åren

Hur många flyttade till Norrbotten 2019?*

Rätt svar:

Under 2019 var det 4 551 personer som flyttade till Norrbotten, medan 6 134 flyttade härifrån – alltså ett minus på 1 583 personer. Målet är att minst 8 000 personer ska flytta till Norrbotten varje år. För att nå målet på 260 000 invånare 2030 är det alltså nödvändigt att se till att betydligt färre flyttar härifrån varje år och att fler flyttar in.

Fotograf: Maria Åsén

En av de allra största utmaningarna är att få unga kvinnor att välja Norrbotten. Här måste vi bli bättre på att erbjuda attraktiva utbildningar, intressanta jobb, en stimulerande fritid och ett mer jämställt län, där unga kvinnor vill bygga sin framtid.

Hur är könsfördelningen mellan invånarna i Norrbotten?*

Rätt svar:

Det är alltså aningen fler män än kvinnor som bor i Norrbotten. Drygt två procent motsvarar drygt 5 000 fler män.

Källa: SCB

Målet är att andelen kvinnor-män ska vara i nivå med rikets.

Det innebär nästan fifty-fifty – 49,8 kvinnor och 50,2 procent män.

Ett annat mål är att antalet unga norrbottningar i åldern 16-24 år ska öka.

Målet är ligga i nivå med riket – vilket innebär 9,6 procent kvinnor och 10,3 procent män.

I dag är siffrorna för Norrbotten 8,4 procent kvinnor och 10,2 procent män.

En orsak är att det framför allt är unga kvinnor som flyttar från länet – vilket oroar.

Norrbotten måste bli en mer attraktiv region – både för alla som redan bor här och för dem som funderar på att flytta hit.

Hur många kilometer strand per invånare finns det i Arjeplog? *

Rätt svar:

I Arjeplog finns det 15 633 km strand – längs sjöar, öar och älvar. Eftersom Arjeplog är Norrbottens minsta kommun med bara 2 821 personer blir det drygt fem kilometer strand per invånare.

Fotograf: Maria Åsén

I Sverige har vi ett generellt strandskydd som gäller vid kuster, sjöar och vattendrag i hela landet och har två syften:

Det ena är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden.

Det andra är bevara goda livsvillkor för djur och växter.

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten.

På det området får man inte bygga nya byggnader, eller på nåt bygga eller avgränsa så att det hindrar allmänhetens tillgång till området.

När man nu pratar om att luckra upp strandskyddet innebär det att glesbygdskommuner typ Arjeplog skulle kunna erbjuda attraktiva tomter i strandnära lägen och på så sätt kanske kan locka både boende och turister.

Hur många bostäder ska byggas i Norrbotten per år, enligt målet i RUS?*

Rätt svar:

För att människor ska kunna bo kvar i sina kommuner eller i regionen måste de ha någonstans att bo. Det ska byggas minst 1 500 bostäder per år i Norrbotten. 2016 var siffran 1 144.

Fotograf: Maria Åsén

I 10 av de 14 kommunerna i Norrbotten råder det mer eller mindre svår bostadsbrist – i de centrala områdena.

På landsbygdsområdena är problemet det motsatta, vilket är lika illa, eller kanske värre.

Ingen vill att Norrbotten ska dras isär, men för att undvika det måste det finnas kvar en levande landsbygd.

Där finns det tillgång till bostäder – men inte folk som vill bo där.

För dem som ändå gör det är det viktigt att det finns bra välfärdstjänster och en väl fungerande service.

Digital kommunikation och ett fungerande transportsystem är av största vikt för att Norrbottens landsbygder ska utvecklas.

Länet behöver fler sociala investeringar så att människor upplever spännande platser för möten och samspel där de kan uppnå grundläggande behov, tillit och trygghet.

Det innebär bland annat:

Bra och trygga kommunikationer.

Bättre samverkan och samordning av samhällsservice.

Möjligheter till en aktiv fritid.

Social hållbarhet i form av jämställdhet, tillit, trygghet och tillåtande miljöer.

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Vilken kommun i Norrbotten har flest arbetspendlare?*

Rätt svar:

I Boden är det 31 procent av de arbetande som pendlar till jobben, de flesta i Luleå.

Fotograf: Maria Åsén

I topp i Sverige ligger bland annat Botkyrka kommun, där cirka 70 procent av de arbetande är pendlare.

Under ett år tillbringar en genomsnittlig pendlare i Stockholmsområdet nästan sju veckor på väg till och från jobbet.

Inom vilken grupp är ohälsan störst i Norrbotten?*

Rätt svar:

Undersökningar visar att människors hälsa är sämre i Norrbotten än i landet som helhet. Det gäller rent allmänt, men särskilt kvinnorna.

Bland kvinnorna i Norrbotten är ohälsotalet 28,8 procent, medan det bland männen är 23,1.

De siffrorna måste minska, särskilt bland kvinnorna, och åtminstone inte vara högre än rikets 26 procent. Ohälsotal innebär måttet på utbetalda nettodagar sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Ofta är hälsan sämst bland dem med sämst ekonomi och livsvillkor.

Bara genom jämlika livsvillkor kan vi uppnå en god, jämlik och jämställd folkhälsa.

Inte minst är det den demografiska utvecklingen med en ökande andel äldre i Norrbotten som kommer att ställa krav på framtidens hälso- och sjukvård.

I framtiden kommer det i allt större utsträckning att handla om att hitta nya mobila, digitala lösningar för personlig service och människors möten med vården

Patienter och närstående kommer att få en allt större roll i hälso- och sjukvården.

Ett övergripande mål är att norrbottningarnas hälsa ska bli bättre, mer jämlik och jämställd.

Därför behöver regionen ställa om vård och sjukvård mot en mer nära vård med digitala lösningar.

Det ska vara en vård som utgår från att möta individen i sin livsmiljö och där samhället stöttar befolkningen till hälsosamma levnadsvanor genom hela livet.

Det handlar om att förbättra folkhälsan, motverka utanförskap och segregation och främja möten mellan människor.

Hur stor andel av befolkningen i Övertorneå är äldre än 65 år?*

Rätt svar:

Andelen äldre än 65 år i Övertorneå är 34,9 procent. Snittet i Norrbotten ligger på 24,2. I Sverige är snittet för andelen äldre i en kommun 20 procent. Källa SCB 2019.

I Sverige har vi en föråldrad hälso- och sjukvårdsstruktur som är uppbyggd för behov som inte matchar dagens. Vi har gått från akuta skador och infektioner till långvariga kroniska sjukdomar, en följd av att vi blir allt äldre. Befolkningens förväntningar och önskemål på vården är en mer tillgänglig vård. Delaktighet i den egna vården ses som självklar. Hälso- och sjukvården kommer därför behöva genomgå stora förändringar de närmaste åren, både vad gäller struktur, arbetssätt, utbud och hur befolkningen ska få vård i framtiden.

Vi måste ha höga ambitioner och mod att utveckla innovationer inom hälsa och sjukvård, där en förutsättning är god samverkan mellan till exempel universitet, forskningsinstitut, företag och organisationer, som kan bidra till utvecklingen och att snabba på omställningen. Når vi framgång, kan vi exportera våra produkter och tjänster för en global marknad. Det finns flera områden i världen som har samma utmaningar med en åldrande befolkning. På så sätt skulle våra demografiska utmaningar kunna vändas till ett demografiskt försprång.

Var det som du trodde?

Berätta gärna för dina vänner!