Digitalisering

Vad innebär digitalisering?*

Rätt svar:

Digitalisering innebär ursprungligen den tekniska omvandlingen av analog information till digital. Det används nu som allmänt uttryck för användningen av informationsteknik, IT, inom nästan alla delar av det moderna samhället.

Fotograf: Anders Alm

Digitaliseringen är den megatrend som anses komma att ha störst påverkan på samhället – om den inte redan haft det.

Digital teknik påverkar oss både som individer och hela vårt samhälle.

Digitaliseringen har förändrat människors förhållningssätt och arbetsmarknaden i grunden.

Digital kompetens är numera ett grundläggande krav i de flesta verksamheter.

För att förbli konkurrenskraftiga på den globala marknaden måste regionens företag och organisationer därför ännu mer utveckla sina arbetssätt

Det är viktigt att stärka kompetensutvecklingen inom digitalisering och nya digitala former för lärande.

Om vi använder digitaliseringens möjligheter effektivt och länets aktörer samverkar kan Norrbotten bättre klara de demografiska utmaningarna och kompetensförsörjningen.

Särskilt behövs insatser för länets mindre företag.

Vad står AI för?*

Rätt svar:

Artificiell intelligens är intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad från naturlig intelligens som uppvisas av människor och andra djur. Det är också namnet på det akademiska studieområde som studerar hur man skapar datorer och datorprogram med intelligent beteende.

Fotograf: Petra Isaksson

Luleå tekniska universitet har högklassig kompetens inom digitalisering och artificiell intelligens, AI.

Universitetet har skapat en internationellt konkurrenskraftig undervisnings- och forskningsmiljö.

Det lockar studenter och forskare från hela världen.

De har också goda chanser att hitta intressanta jobb, till exempel tack vare Facebooks etablering – något som gett Luleå ett av världens största datacenter.

Digitaliseringen ökar möjligheter till distansutbildning och distansarbete på en global arbetsmarknad.

I regionen finns en rad organisationer och företag som använder digitaliseringen på innovativa sätt.

Vad betyder ”spelifiering”, eller ”gamification” på engelska?*

Rätt svar:

Gamification, eller spelifiering som det också kallas, är att applicera samma sorts spelmekanik som används i datorspel fast i en annan miljö än spel. Gamification är alltså inte att skapa spel utan en teknik som ofta används i utbildningssammanhang för att motivera, engagera och förstärka positiva beteenden.

Foto: iStock bildbyrå

LKAB är ett exempel på företag som använder interaktiva säkerhetsutbildningsprogram som bygger på spelteknik där medarbetarna tränas i bekanta miljöer och realistiska situationer.

Skogsindustrin, flyget, läkarutbildningen är några andra exempel där man använder simulatorer byggt på spelteknik för att träna realistiska situationer.

Hur många av alla norrbottningar hade i början av 2020 tillgång till fiberbredband, eller snabbt bredband, på 100 Mbit/s?*

Rätt svar:

I dag är det 78 procent som har så kallat snabbt bredband. Målet i RUS är att vartenda företag och hushåll i Norrbotten år 2025 ska ha tillgång till fiberbredband, eller snabbt bredband, på 100 Mbit/s.

Fotograf: Anders Alm

Hundraprocentig täckning behövs, för alltfler teknikvana och uppkopplade norrbottningar använder offentliga tjänster dygnet runt.

En hel del service kan skötas på distans, men kräver stabil mobiltäckning och tillgång till bredband.

Ett mål i RUS är att Norrbotten ska ligga i framkant vad gäller utvecklingen av nya mobila, digitala lösningar och arenor för människors möten med vården och personlig service.

Regional utvecklingsstrategi

Vad är det för skillnad mellan 4G och 5G?*

Rätt svar:

När 5G gör sitt inträde, det vill säga femte generationens mobilkommunikation, kommer man att kunna surfa i ännu högre hastigheter med mobilen än med 4G.

Fotograf: Anders Alm

De frekvenser som 5G kommer att använda innebär dock att signaler kan blockeras av byggnader och terräng. Näten måste därför byggas så att fler mobilmaster kompletterar varandra för att ge bra täckning.

Vad av följande har man skapat med digitala tekniken?*

Rätt svar:

En duschrobot för personer med rörelsehinder finns redan.

Fotograf: Petra Isaksson

Rice Interactive Institute är ett forskningsinstitut i Piteå som bland annat arbetar med att utveckla sensorteknik som larmar om till exempel en äldre person ramlar.

Det finns också teknik som ger tillsyn nattetid utan att någon behöver gå in i personens sovrum.

Vid Luleå Tekniska Universitet arbetar man med att inventera de framtida behoven inom vård- och omsorgssektorn.

Vad kallas det när en del av sjukvården sker via mobil eller dator?*

Rätt svar:

Digital hälso- och sjukvård är det begrepp vi nu använder. Det innebär att digitaliseringen skapat nya tjänster och möjligheter inom hälso- och sjukvården – för både vårdpersonal och patienter.

Fotograf: Petra Isaksson

Digitaliseringen ger nya möjligheter vad gäller prevention/förebyggande åtgärder, upptäckt, diagnos och behandling.

Tack vare digitala lösningar har Region Norrbotten kunnat ställa om sjukvården och vården till en mer nära vård som möter patienterna i deras hemmamiljö.

Mindre resande och effektivare användning av tiden blir resultatet.

Inte minst kan det innebära fördelar för de allt fler äldre i Norrbotten.

Sjuka med frekvent behov av vård behöver inte alltid förflyttas fram och tillbaka mellan sjukhus och heminrättning.

Patienter med kroniska sjukdomar kan kontinuerligt följa och rapportera sin hälsa och sina medicinska värden via de digitala tjänsterna.

Det frigör samtidigt resurser för den sjukvård som faktiskt behöver utföras på ett sjukhus.

Vad betyder IoT?*

Rätt svar:

Internet of things (IoT) är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer och processorer.

Fotograf: Anders Alm

Dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

Vad heter sjukvårdsrådgivningens sajt?*

Rätt svar:

På 1177.se kan du se dina recept, förnya dem, boka och omboka tider, se dina journaler, hålla koll på dina läkemedel, ladda ner och skicka sjukintyg, med mera. Det går också att dygnet runt ringa till sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177. Då får man prata med erfarna sjuksköterskor som svarar på frågor om sjukdom och hälsa, gör en medicinsk bedömning och hänvisar vidare den som anses behöva uppsöka sjukvården.

Fotograf: Petra Isaksson

De nya inslagen i hälso- och sjukvården är exempel på vad den tilltagande individualismen kommer att innebära för var och en.

I framtidens hälso- och sjukvård kommer det att vara både naturligt och nödvändigt att människor kan följa behandlingar och dela uppgifter med vården om bland annat blodtryck, blodsocker, blodfetter och hormonhalter liksom vaccination och screening.

Vad har myndigheten Post- och telestyrelsen för roll i Sverige?*

Rätt svar:

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation rymmer telekommunikationer, it och radio.

Fotograf: Anders Alm

PTS arbetar reglerande utifrån lagar och föreskrifter, men bedriver även främjandearbete för att stötta utvecklingen inom sektorn elektronisk kommunikation och post. I första hand agerar PTS genom att analysera och beskriva marknaden, informera och ha dialog. PTS kan också lämna förslag till regeringen, till exempel om ändringar i lag.

Reglerar och granskar marknadsaktörerna

PTS sätter upp spelregler för marknaden och granskar marknadsaktörerna (tillsyn) med utgångspunkt ibland annat lagar och föreskrifter. Tillsynen inleds genom dialog. Om problem inte kan lösas på annat sätt kan myndigheten fatta tvingande tillsynsbeslut (förelägganden) och besluta i tvister.

Finansiering av samhällsviktiga lösningar och tjänster

När samhället ställer högre krav på den elektroniska kommunikationen än vad marknadens aktörer erbjuder kan PTS finansiera lösningar. Till exempel finansierar PTS tjänster för personer med funktionsnedsättning och åtgärder för att öka robustheten i kommunikationsnäten. Myndigheten upphandlar även telefoni för vissa hushåll och företag och kan sätta villkor om täckning i samband med tilldelning av radiofrekvenser.

Främjandearbete

PTS bedriver också ett arbete för att stötta utvecklingen, så kallat främjandearbete, till exempel vad gäller tillgången till kommunikation för alla och i alla delar av landet. Det kan till exempel handla om att samla olika intressenter som kan bidra och få dem att tillsammans hitta lösningar på problem.

Post- och telestyrelsens webbplats

Vad är Kivra?*

Rätt svar:

Kivra är en digital e-post-tjänst då du exempelvis kan sköta din deklaration eller hantera en faktura.

Fotograf: Petra Isaksson

Över 3 miljoner svenskar använder Kivra och snart 15 000 företag och myndigheter skickar post via tjänsten. Kivra har kopplingar mot alla bankkonton via Bankgirocentralen och är ett betalinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn. Kivra följer reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) och är en godkänd brevlådeoperatör av Mina meddelanden för att förmedla säker digital myndighetspost.

Kivra ägs av 41an Invest (Karl-Johan Persson och Stefan Krook), FAM (Wallenbergstiftelserna), styrelse och personal.

Övriga digitala e-post-tjänster är exempelvis Min Myndighetspost, e-Boks och digitalpost.

Vad står begreppet GDPR för?*

Rätt svar:

GDPR är en förkortning av ”General Data Protection Regulation” som är en lag som gäller i hela EU sedan 2018-05-25.

Fotograf: Maria Åsén

Översatt till svenska så blir GDPR Dataskyddsförordningen. Lagen har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen.

Mer om GDPR

Berätta för dina vänner om Norrbotten för alla!