form2
   

Introduktion

”Region Norrbotten” ersatte 2017 ett annat gammalt begrepp. Vilket? *

Rätt svar:

Region Norrbotten ersatte Norrbottens läns landsting den 1 januari 2017. Det var inte bara ett namnbyte utan också en organisationsförändring. Det innebar att ansvaret för regional utveckling och tillväxt i näringslivet flyttades från Länsstyrelsen i Norrbottens län och statlig styrning, till regionen och regionala politiker.

Som en del av det nya ansvaret har Region Norrbotten arbetat fram en ny regional utvecklingsstrategi, som förkortas RUS. Den ligger delvis till grund för den här studiecirkeln.

RUS är en långsiktig plan för hur alla vi norrbottningar, tillsammans, ska arbeta för att Norrbotten ska utvecklas på bästa sätt fram till 2030.

Landstingen är folkvalda församlingar som har funnits i Sverige sedan 1863. Från och med 2019 är Sverige indelat i 21 regioner.

Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 (RUS)

Mer om Norrbottens läns landstings byte till Region Norrbotten

Mer om regioner i Sverige

 

 

Hur många kommuner finns det i Norrbotten?*

Rätt svar:

Det finns 14 kommuner i Norrbottens län.

De är i bokstavsordning Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.

Hur stor del av Sveriges yta utgör Norrbottens län?*

Rätt svar:

Norrbotten är landets klart största län sett till ytan. Norrbotten är drygt 98 000 kvadratkilometer stort. Hela Sverige är ungefär 450 000 kvadratkilometer.

I Norrbottens finns också fyra av Sveriges fem geografiskt största kommuner.

Etta i landet är Kiruna, tvåa Jokkmokk, trea Gällivare och femma Arjeplog.

Det är bara Gotland som slår sig in i toppen som fyra.

Definition av landskap i Sverige från Wikipedia

Definition av region och landsting från Wikipedia

Vilka politiska partier är det som styr Region Norrbotten efter valet 2018?*

Rätt svar:

I 84 år hade socialdemokraterna makten i landstinget i Norrbotten, det som 2017 blev Region Norrbotten. Efter valet 2018 är det i stället tre andra partier som styr.

Störst är Norrbottens Sjukvårdsparti, som i valet fick 34,7 procent av rösterna.

Norrbottens Sjukvårdsparti fick 27 mandat i regionfullmäktige, den folkvalda politiska församlingen för länet.

Tillsammans med moderaternas 6 och centerpartiets 4 har den trion nu 37 mandat och alltså en majoritet i regionfullmäktige.

De 71 ledamöterna i fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för Region Norrbottens verksamhet.

De tar även beslut om regionens budget, skatt och andra ekonomiska frågor.

Mer om förtroendevalda i Region Norrbotten

Vad är det som Region Norrbotten har huvudansvaret för?*

Rätt svar:

Att sköta hälso- och sjukvården och tandvården är fortfarande den dominerande uppgiften för Region Norrbotten.

Fotograf: Anders Alm

Förutom för hälso- och sjukvården har Region Norrbotten numera också huvudansvaret för kulturen och den regionala utvecklingen och tillväxten inom näringslivet.

Det jobbet sköts av cirka 7 500 anställda.

Det gör Region Norrbotten till den näst största arbetsgivaren i länet.

Bara Luleå kommun har lite fler anställda.

Arbetet med länets utveckling ska ske enligt den Regionala Utvecklingsstrategin, som bygger på forskning och analyser, men också på vad ett stort antal människor anser bör göras.

Arbetet sker på uppdrag av regeringen, som har som mål att skapa utveckling i alla delar av landet genom stärkt regional och lokal utvecklingskraft.

Regionens uppgifter ingår i det arbete som bedrivs på många nivåer – från kommuner via regioner och staten till EU:s ledande organ.

I den Regionala Utvecklingsstrategin, RUS, finns en grundläggande vision för Norrbotten. Hur tror ni att den lyder?*

Rätt svar:

Den grundläggande visionen är att Norrbotten ska vara Sveriges mest välkomnande och nytänkande region.

Fotograf: Maria Åsén

Visionen innebär att i allt arbete med regionens utveckling och tillväxt ska jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet stå i fokus.

Norrbotten välkomnar mångfald och vill därför attrahera människor från hela världen.

Norrbotten ska vara en mångkulturell och kreativ mötesplats för människor och deras skaparkraft, för nya idéer och innovationer.

Norrbotten ska tänka nytt för att åstadkomma en effektiv kompetensförsörjning.

Norrbotten ska vara ledande i arbetet för en hållbar och innovativ framtid.

Norrbotten ska erbjuda bostäder, bra skolor, spännande jobb, ett rikt kulturliv och livsmiljöer som är attraktiva på många olika sätt.

Här ska alla kunna förverkliga sina drömmar.

Här uppmuntrar vi alla som vågar tänka annorlunda.

I Norrbotten ska unga människor känna framtidstro så att de här kan och vill skapa sin framtid.

Norrbotten ska vara attraktivt för alla.

Då blir regionen Norrbotten en region för alla.

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Hur många personer i Norrbotten var öppet arbetslösa 2019?*

Rätt svar:

Cirka 3 800 personer var öppet arbetslösa i Norrbotten 2019. Det motsvarar 3,0 procent av den arbetsföra befolkningen 16-64 år.

I hela riket var det 3,7 procent av de arbetsföra som är öppet arbetslösa 2019 enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

Norrbotten har en hög förvärvsfrekvens, jämfört med riket

2016 var det 81,4 procent av norrbottningarna i åldern 20-64 år som jobbade.

Det kan jämföras med 78,6 procent för hela landet.

Lägst är arbetslösheten i Malmfälten(Kiruna, Gällivare) och högst i östra Norrbotten (Pajala, Haparanda)

Regionfakta

Hur många av Norrbottens älvar är outbyggda? (Dvs inte utbyggda med vattenkraft)*

Rätt svar:

Torne älv, Kalix älv och Pite älv är inte utbyggda med vattenkraft. De är, tillsammans med Vindelälven i Västerbotten, de enda fyra älvarna i Sverige som fått status som nationalälvar och därmed är skyddade från utbyggnad av vattenkraft.

Fotograf: Maria Åsén

Ingen älv i hela landet genererar så mycket elkraft som Luleälven: 14,7 TWh (terawattimmar) är en fjärdedel av landets totala vattenkraftproduktion och en niondel av Sveriges hela elproduktion. 1 TWh är 1 miljard kWh (kilowattimmar) och räcker till Stockholms stads (kommunens) elförbrukning under cirka 1,5 år.

De orörda älvmiljöerna utgör alla rika ekosystem med större biologisk mångfald och produktion än någon annan naturtyp i Sverige. Samtidigt är de alla unika från ekologisk synpunkt – ingen är den andra lik vad gäller sammansättning av växt- och djursamhällen. Samtliga erbjuder starka skönhetsupplevelser, rekreation och fiske. Kvarvarande strömmande vattendrag är mycket värdefulla för både flora och fauna, rörligt friluftsliv och sportfiske.

Vilken del av näringslivet i Norrbotten har ökat omsättningen mest de senaste åren, räknat i procent?*

Rätt svar:

Besöksnäringen är den bransch som vuxit procentuellt mest i Norrbotten. Antalet besöksnätter i Norrbotten har de senaste fem åren ökat med över 20 procent. Swedish Lapland är en av Europas snabbast växande turistdestinationer.

Fotograf: Maria Åsén

Norrbottens natur, snön, kylan, norrskenet, midnattssolen och en del annat lockar alltfler turister från andra delar av världen.

På amerikanska tidskiften Times senaste lista över världens 100 mest attraktiva upplevelser finns två ställen i Norrbotten med: Icehotel i Jukkasjärvi och Treehotel i Harads.

2017 ökade det totala antalet gästnätter med 2 procent i riket och 3 procent i Norrbotten.

Målet är att antalet gästnätter inom besöksnäringen ska fortsätta att öka snabbare än i riket som helhet.

Hur mår besöksnäringen?

Rapporten ingår i serien Regional förnyelse, som syftar till att öka kunskaperna om Norrbottens förutsättningar och behov som ska leda till att stärka länets förutsättningar i viktiga regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor. Bakom rapportserien står Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Luleå tekniska universitet.

Vilka är de tre världsarv som helt eller delvis finns i Norrbotten?*

Rätt svar:

Norrbottens tre världsarv är Laponia, Gammelstads kyrkstad och Struves meridianbåge. De finns med på FN-organet Unescos lista över världens mest värdefulla kultur- och naturmiljöer som skyddas genom världsarvskonventionen.

Fotograf: Tomas Jönsson

Laponia finns med på listan sedan 1996
Det omfattar nationalparker och naturskyddsområden i Gällivare och Jokkmokk.

Området är ”ett framstående exempel på hur jorden har utvecklats framför allt geologiskt, och hur ekologiska och biologiska förändringar sker idag. Här finns enastående naturfenomen med exceptionell naturskönhet liksom betydelsefulla naturliga lokaler för att skydda den biologiska mångfalden. Området, som allt sedan förhistorisk tid varit befolkat av samerna, är ett av de bäst bevarade exemplen på nomadområdet i norra Skandinavien. Det innehåller bosättningar och betesmarker för stora renhjordar, en sed som går tillbaka till ett tidigt stadium i människans ekonomiska och sociala utveckling.”

Gammelstads kyrkstad finns också med sedan 1996
Det är ”ett enastående exempel på den traditionella kyrkstad som finns i norra Skandinavien. Den illustrerar på ett utomordentligt sätt anpassningen av traditionell stadsplanering till de speciella geografiska och klimatologiska förhållanden som råder i en svår naturmiljö”.

Struves Meridianbåge finns med sedan 2005
Det är ett vetenskapligt-tekniskt världsarv som består av 265 mätpunkter mellan Hammerfest i Norge och Izmail vid Svarta havet. Fyra finns i Norrbotten. belägna på bergen Tynnyrilaki, Perävaara, Pullinki och Jupukka i Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna kommuner.

Syftet med mätpunkterna var att bevisa att breddgraderna är kortare ju längre från ekvatorn man kommer och att jorden inte är alldeles klotrund, utan snarare oval.

Mer om världsarv i Norrbotten

Norra polcirkeln går igenom Norrbotten på breddgraden 66 33 30 N. Norr om polcirkeln har vi midnattssol. Hur länge pågår midnattssolen i Kiruna?*

Rätt svar:

Midnattssolen pågår i 47 dagar i Kiruna. Den börjar redan i slutet på maj och pågår till mitten av juli månad.

Midnattssol eller polardag kallas det fenomen då solen under ett dygn aldrig befinner sig helt under horisonten. Under polardagen är solen synlig även vid midnatt. Midnattssol inträffar norr om norra polcirkeln och söder om södra polcirkeln, under respektive sommarhalvår. Antalet dagar per år som det är midnattssol ökar ju närmare man kommer Nordpolen, respektive Sydpolen.

I hur många av Norrbottens kommuner har de lokala massmedierna någon form av tidnings-, radio- eller teveredaktion?*

Rätt svar:

Det finns faktiskt redaktioner i 12 av de 14 kommunerna. I många finns det till och med flera. Bara Jokkmokk och Överkalix saknar någon form av lokalredaktion.

Brita Flinkfeldt, kommunalråd i Arjeplog, intervjuas av SVT i Almedalen på Norrbottensarenan 2018. Fotograf: Åsa Snällfot

De många redaktionerna gör att Norrbotten är ett välbevakat län.

De lokala massmedierna och public serviceföretagen Sveriges Radio och Sveriges Television har alla en seriös ambition och strävan att stå för en saklig och objektiv nyhetsförmedling.

De redaktionernas journalister har etiska regler att följa och kan på olika sätt varnas, eller till och med straffas, om de begår publicistiska övertramp.

Även om de traditionella medierna har minskat i betydelse har de ändå en viktig roll i hur utvecklingen i Norrbotten blir presenterad och granskad.

Det gäller för övrigt massmedierna nationellt och globalt också.

Samtidigt har de sociala medierna blivit en allt större stor del av vår verklighet.

Via dem kan alla nå ut med sina åsikter.

Det är lätt för intresseorganisationer, lobbygrupper, politiska partier – eller mer eller mindre seriösa privatpersoner – att sprida budskap och propaganda som passar deras syften.

Det är viktigt för var och en av oss att ha ett kritiskt förhållningssätt till det som sprids och rapporteras.

Att vara källkritisk är i dag ännu viktigare än tidigare.

Gick det som du trodde?

Tipsa gärna om Norrbotten för alla till en kompis!